دانلود کتاب تاریخ سال سوم راهنمایی ۱۳۷۲

دانلود کتاب تاریخ سال سوم راهنمایی ۱۳۷۲

دانلود کتاب تاریخ سال سوم راهنمایی ۱۳۷۲ توضیحات : کتاب درسی تاریخ پایه سوم راهنمایی تالیف سال ۱۳۷۲ با عناوان زیر : فصل اول: صفویان فصل دوم: فرهنگ و تمدن ایرانی در دوره صفوی قصل سوم: افشاریه فصل چهارم: زندیه فصل پنجم: تاریخ اروپا در قرون جدید فصل ششم: تاسیس و انقراض سلسله قاجاریه فصل هفتم: روابط […]